Towarzystwo Inicjatyw Społecznych
  • Posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej
    IV posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa odbyło się 29 kwietnia br. w Kijowie. Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech, a ze strony ukraińskiej zastępca ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Władysława Rutycka,
  • Ustawa o ziemi wchodzi w życie
    Realna ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem, to główny cel wchodzącej dziś w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w kampanii 2016 r.
    Komisja Europejska, na wniosek Polski, zgodziła się na przedłużenie o jeden miesiąc, tj. do 15 czerwca br. ostatecznego terminu składnia wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2016 r. W najbliższych dniach KE wyda w tej sprawie stosowne rozporządzenie.
Blogi Blogi 100% odnawialnej energii w Europie już w XXI wieku
100% odnawialnej energii w Europie już w XXI wieku
Wpisany przez Administrator   

Fundamentem, na którym opiera się istnienie znanego nam świata jest atom. Jest on elementarną częścią składową każdego tworu we wszechświecie. Natomiast, na atom składają się : przestrzeń, materia i energia. Najważniejsza rola w tej triadzie przypisana jest energii. To ona utrzymuje stabilne relacje pomiędzy materią a przestrzenią w atomie, a także umożliwia tworzenie skomplikowanych struktur złożonych z ogromnych ilości atomów. A zatem energia jestem nieodzownym elementem dla wszelkiego istnienia, w tym istnienia i rozwoju współczesnej cywilizacji człowieka.

Najważniejszym w tej sytuacji staje się zapewnienie światu i indywidualnemu człowiekowi stałego dostępu do energii. W związku z powyższym, niebywałego znaczenia nabierają zagadnienia wytwarzania, przesyłu i konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej, czyli funkcjonowania energetyki działającej według standardów wyznaczanych przez społeczeństwa wiedzy. To znaczy, energetyki zrównoważonej, zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne.

Wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych, wzrastającego uzależnienia od importu paliw oraz rosnących cen paliw kopalnych, zmuszają Europę do zbudowania energetyki XXI wieku opartej na efektywności energetycznej i technologii energetyki odnawialnej. Oznacza to ustanowienie nowych zasad gry w Europie poprzez wprowadzenie fundamentalnych, strukturalnych zmian w sposobie produkowania i zużywania energii. A przede wszystkim ustalenie nowego celu dla Unii Europejskiej: 100% energii odnawialnej. Jest to możliwe, jeśli liderzy działający na szczeblu lokalnym, regionalnym krajowym i Europejskim podejmą szybkie i sprawne działania w tym zakresie. Koniecznie zatem będzie zapewnienie terminowego i w pełni efektywnego wdrożenia Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii we wszystkich Państwach Członkowskich EU-27. Zlikwidowanie wszelkich dotacji i korzyści strukturalnych dla energetyki opartej na paliwach kopalnych i dla energetyki atomowej. Zapewnienie natychmiastowego wsparcia finansowego rozwojowi energii odnawialnych i działaniom zwiększającym wydajność energetyczną w celu przezwyciężenia kryzysu. Prowadzenie szkoleń i edukacji pracowników, a także kampanii informacyjnych i stymulujących rynek. Czy dużo tych działań? Czy niewiele jest do zrobienia? Czy 100% energii odnawialnej jest możliwe już 2050 roku, jak wielu postuluje?

 
projekt i wykonanie: StudioWWW