Towarzystwo Inicjatyw Społecznych
  • W trosce o seniorów na obszarach wiejskich
    Jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju kraju są niekorzystne trendy demograficzne, w tym istotny wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie. Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Starzenie się na obszarach wiejskich, ze swoimi specyficznymi przejawami oraz niezbędnymi interwencjami, do tej pory nie było podejmowane
  • Wzmacniamy polskie rolnictwo − wizyta w Krakowie
    Minister Krzysztof Jurgiel przebywał w poniedziałek w Małopolsce, gdzie zaprezentował priorytety MRiRW na ten rok w kontekście Programu działań ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi na lata 2015-2019.
  • Sprawozdania z udzielenia pomocy publicznej
    Od początku 2017 roku obowiązują nowe zasady sporządzania i przesyłania miesięcznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz rocznej informacji o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Blogi Blogi 100% odnawialnej energii w Europie już w XXI wieku
100% odnawialnej energii w Europie już w XXI wieku
Wpisany przez Administrator   

Fundamentem, na którym opiera się istnienie znanego nam świata jest atom. Jest on elementarną częścią składową każdego tworu we wszechświecie. Natomiast, na atom składają się : przestrzeń, materia i energia. Najważniejsza rola w tej triadzie przypisana jest energii. To ona utrzymuje stabilne relacje pomiędzy materią a przestrzenią w atomie, a także umożliwia tworzenie skomplikowanych struktur złożonych z ogromnych ilości atomów. A zatem energia jestem nieodzownym elementem dla wszelkiego istnienia, w tym istnienia i rozwoju współczesnej cywilizacji człowieka.

Najważniejszym w tej sytuacji staje się zapewnienie światu i indywidualnemu człowiekowi stałego dostępu do energii. W związku z powyższym, niebywałego znaczenia nabierają zagadnienia wytwarzania, przesyłu i konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej, czyli funkcjonowania energetyki działającej według standardów wyznaczanych przez społeczeństwa wiedzy. To znaczy, energetyki zrównoważonej, zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne.

Wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych, wzrastającego uzależnienia od importu paliw oraz rosnących cen paliw kopalnych, zmuszają Europę do zbudowania energetyki XXI wieku opartej na efektywności energetycznej i technologii energetyki odnawialnej. Oznacza to ustanowienie nowych zasad gry w Europie poprzez wprowadzenie fundamentalnych, strukturalnych zmian w sposobie produkowania i zużywania energii. A przede wszystkim ustalenie nowego celu dla Unii Europejskiej: 100% energii odnawialnej. Jest to możliwe, jeśli liderzy działający na szczeblu lokalnym, regionalnym krajowym i Europejskim podejmą szybkie i sprawne działania w tym zakresie. Koniecznie zatem będzie zapewnienie terminowego i w pełni efektywnego wdrożenia Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii we wszystkich Państwach Członkowskich EU-27. Zlikwidowanie wszelkich dotacji i korzyści strukturalnych dla energetyki opartej na paliwach kopalnych i dla energetyki atomowej. Zapewnienie natychmiastowego wsparcia finansowego rozwojowi energii odnawialnych i działaniom zwiększającym wydajność energetyczną w celu przezwyciężenia kryzysu. Prowadzenie szkoleń i edukacji pracowników, a także kampanii informacyjnych i stymulujących rynek. Czy dużo tych działań? Czy niewiele jest do zrobienia? Czy 100% energii odnawialnej jest możliwe już 2050 roku, jak wielu postuluje?

 
projekt i wykonanie: StudioWWW